Regulamin serwisu rowerowego C'Mon Bikes

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług serwisowych przez Serwis na rzecz Klienta jak również zasady korzystania przez Klienta z Serwisu w ramach Usługi Self - service.

1.2. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed zleceniem Usługi serwisowej lub przed dokonaniem rezerwacji w ramach Usługi Self - service.

1.3. Oddanie Sprzętu do Serwisu i podpisanie Potwierdzenia przyjęcia Sprzętu lub podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacją jego warunków przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Self – service jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta.


2. DEFINICJE.
2.1 Serwis – serwis rowerowy mieszczący się we Wrocławiu na terenie beach baru HotSpot przy ul. Wejherowskiej 34, 54-239 Wrocław, którego właścicielem jest Łukasz Siwek prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Łukasz SiwekOther Design z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Stanisławowskiej 47, 54-611 Wrocław, NIP: 8992660725, REGON: 380232026;2.2. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług przez Serwis.

2.3. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zlecająca Serwisowi wykonanie Usługi serwisowej dostarczonego przez Klienta Sprzętu lub korzystająca z Usługi Self - service;

2.4. Sprzęt – rower/-y lub części rowerowe dostarczone przez Klienta do Serwisu w celu wykonania Usługi serwisowej lub skorzystania z Serwisu w ramach Usługi Self - Serivce;

2.5. Usługa serwisowa – usługa świadczona przez Serwis na rzecz Klienta za określonym przez Serwis wynagrodzeniem, w związku z dostarczonym przez Klienta Sprzętem, której zakres ustalany jest indywidualnie z Klientem, w zależności od jego potrzeb oraz stanu dostarczonego Sprzętu;

2.6. Potwierdzenie przyjęcia Sprzętu – dokument wystawiony przez Serwis potwierdzający przyjęcie Sprzętu w celu wykonania Usługi serwisowej, wydawany Klientowi, który dostarczył Sprzęt, uprawniający do odbioru Sprzętu;

2.7. Dokumentacja fotograficzna Sprzętu – zdjęcie/-a Sprzętu wykonane przez Serwis w dniu dostarczenia Sprzętu do Serwisu;

2.8. Usługa Self – service – usługa świadczona przez Serwis na rzecz Klienta za określonym przez Serwis wynagrodzeniem, obejmująca najem stanowiska do samodzielnego serwisowania Sprzętu przez Klienta wraz z możliwością korzystania z narzędzi i urządzeń będących na wyposażeniu Serwisu;

2.9.Siła Wyższa – zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Serwisu, będące poza jego kontrolą, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na następujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne (w przypadku czynności/ usług plenerowych), awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, wodę, awarie lub uszkodzenia urządzeń i narzędzi, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

3.KONTAKT Z SERWISEM.
3.1. Klient może porozumiewać się mailowo pod adresem: cmon.bikes@gmail.com

4. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH.

Przygotowanie Sprzętu do Serwisu:
4.1. Sprzęt dostarczony do Serwisu powinien być czysty. W przeciwnym razie, doliczona zostanie opłata za mycie Sprzętu zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

4.2. Przed pozostawieniem Sprzętu w Serwisie Klient powinien usunąć z niego akcesoria (tj. lampki, liczniki, itp.). W przypadku niezastosowania się do powyższego zalecenia, Serwis nie odpowiada za akcesoria pozostawione na Sprzęcie oddanym do Serwisu.

Oględziny i zasady wyceny:
4.3. Przed przyjęciem Sprzętu, Serwis dokonuje jego oględzin oraz podaje wstępną wycenę Usługi serwisowej. Wstępna wycena może ulec zmianie w trakcie Usługi serwisowej, w przypadku wykrycia dodatkowych usterek lub konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, o czym Serwis poinformuje Klienta. W przypadku braku akceptacji zaktualizowanej wyceny i rezygnacji z dalszej Usługi, Klient uiszcza opłatę za użyte części i wykonaną do chwili rezygnacji Usługę serwisową.

4.4. Ostateczna wycena dokonywana jest w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik, przy uwzględnieniu zakresu czynności wykonanych w ramach Usługi serwisowej oraz kosztu użytych części.

4.5. Ceny za usługi podawane są indywidualnie po zapoznaniu się ze stanem technicznym roweru. 

4.6.Za świadczone Usługi serwisowe można zapłacić gotówką lub kartą płatniczą.

Przyjęcie Sprzętu przez Serwis:
4.7. W przypadku przyjęcia Sprzętu, Serwis wysyła potwierdzenie jego przyjęcia na wskazany przez Klienta adres mailowy / sms.

4.8.Dla zobrazowania stanu Sprzętu w chwili jego oddania do Serwisu, może zostać wykonana Dokumentacja fotograficzna Sprzętu.

4.9.W chwili oddania Sprzętu, Klient informowany jest o przewidywanym czasie wykonania Usługi serwisowej. Czas wykonania Usługi ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie, o czym Serwis niezwłocznie poinformuje Klienta we wskazanej przez niego formie (sms/e-mail).

4.10. Wymienione, zużyte części Sprzętu Klienta poddane zostaną utylizacji, jeżeli przed naprawą Klient nie zadeklaruje woli ich zabrania.

‍‍Odbiór Sprzętu:
4.11. Po zakończeniu Usługi serwisowej, Klient informowany jest o gotowości Sprzętu do odbioru poprzez sms wysłany na podany przez niego numer telefonu.

4.12.Klient ma obowiązek odebrać Sprzęt w ciągu 24h od zawiadomienia go przez Serwis o możliwości odbioru, w godzinach otwarcia Serwisu. Jeżeli odbiór Sprzętu przypada na dzień, w którym Serwis nie świadczy usług, czas odbioru Sprzętu przypada na kolejny dzień, w którym Serwis świadczy usługi.

4.13.Nieodebranie Sprzętu we wskazanym powyżej terminie uprawnia Serwis do naliczenia opłaty za przechowanie w wysokości 50 zł za 1 dzień.

4.14.Odbiór Sprzętu następuje na podstawie Potwierdzenia przyjęcia Sprzętu, które Klient otrzymał z chwilą pozostawienia Sprzętu w Serwisie. W przypadku braku dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych i okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji.

4.15.Osoba odbierająca Sprzęt zobowiązana jest sprawdzić Sprzęt przy jego odbiorze. Odbiór Sprzętu jest równoznaczny z brakiem zastrzeżeń co do jakości wykonanej Usługi czy stanu technicznego Sprzętu.

5. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU W RAMACH USŁUGI SELF – SERVICE.
5.1.Korzystanie z Usługi Self – service odbywa się w dniach i godzinach otwarcia Serwisu i wymaga wcześniejszej rezerwacji. 

5.2.Na terenie Serwisu dostępne są 2 stanowiska do Usługi Self – service.

5.3.Na stanowisku do dyspozycji Klienta pozostaje m.in. profesjonalny stojak, zestaw narzędzi, tj. klucze, smary, środki do pielęgnacji roweru dostęp do sprężarki oraz myjki rowerowej.

5.4.Korzystanie z Usługi Self – service odbywa się na własną odpowiedzialność.

5.5.Klient korzystający z Usługi Self – service zobowiązany jest:a) korzystać z narzędzi i urządzeń będących na wyposażeniu Serwisu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zasadami bezpieczeństwa;
b) zachować czystość i porządek;
c) zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób;
d) niezwłocznie zgłosić obsłudze Serwisu wszelkie usterki narzędzi i urządzeń będących na wyposażeniu Serwisu'

5.6. Zakazane jest korzystanie z Usługi Self – service przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

5.7. Na terenie Serwisu obowiązuje bezwzględny zakaz:a) wprowadzania zwierząt;b) palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.

5.8. Serwis nie odpowiada za:a) szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu;b) mienie Klienta pozostawione na terenie Serwisu;c) skutki działania Siły Wyższej.

5.9. Klient korzystający z Usługi Self – sevice ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone przez niego szkody. 

5.10.Cennik usługi Self-service jest wyceniania indywidualnie po zapoznaniu się z potrzebami klienta. 5.11. Za Usługę Self - service można zapłacić gotówką lub kartą płatniczą.

6. DANE KLIENTA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

6.1. W przypadku zlecenia przez Klienta Usługi Serwisowej i przyjęcia Sprzętu przez Serwis lub dokonania rezerwacji Usługi Self – service, Klient poproszony zostanie o podanie swoich danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Serwisem, w tym dokonania rezerwacji.

6.2. Zlecając Serwisowi wykonanie Usługi Serwisowej Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym dla wykonania Usługi serwisowej.

6.3. Dokonując rezerwacji Usługi Self – service Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym dla korzystania z Usługi Self – service.

6.4.Administratorem podanych przez Klienta danych osobowych jest Serwis.

6.5. Serwis przechowuje i przetwarza dane osobowe Klienta w celu wykonania Usługi serwisowej lub Usługi Self - service.

6.6.Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Serwisu.

6.7. Pozostałe uprawnienia Klienta oraz szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych dostępne są na stronie Serwisu w zakładce „Polityka prywatności”.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
7.1. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów:a) bezpłatnie na stronie Serwisu pod adresem www.cmonbikes.com, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, wydrukować lub zapisać dokument;b) w wersji papierowej – w miejscu świadczenia usług przez Serwis.

7.2. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności spowodowanych zmianami: organizacyjnymi bądź prawnymi Serwisu, zmianami technicznych, zmianami obowiązujących przepisów prawa.

7.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

7.4. Do Usług serwisowych zleconych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu zlecenia Usługi serwisowej.

7.5. Do Usług Self – service zarezerwowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania rezerwacji.

7.6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2023