Polityka prywatności serwisu rowerowego C'Mon Bikes

Wszelkie słowa pisane wielką literą w niniejszej Polityce prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Serwisu, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy, że:

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych (dalej: „Danych”) jest Łukasz Siwek prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Siwek Other Design z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Stanisławowskiej 47, 54-611 Wrocław, NIP: 8992660725, REGON: 380232026, e-mail: cmon.bikes@gmail.com

W naszym Serwisie zbieramy następujące Dane:

imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy przekazują je nam Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, wiadomości sms, przy kontakcie telefonicznym lub osobiście, w celu skorzystania z usług naszego Serwisu;

numer telefonu – może być przetwarzany, w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony, a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, wiadomości sms, przy kontakcie telefonicznym lub osobiście, w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby w związku ze świadczonymi przez Serwis usługami;

adres e-mail – może być przetwarzany, gdy przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, wiadomości sms, przy kontakcie telefonicznym lub osobiście; poprzez adres e-mail kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby w związku ze świadczonymi przez Serwis usługami, odpowiadamy na pytania związane z naszą ofertą;

NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej – zbieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP;

ewentualnie inne Dane mogą być podane przez Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, wiadomości sms, przy kontakcie telefonicznym lub osobiście.

Podanie Danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Serwisem, w tym dokonania rezerwacji. Podanie Danych wskazanych w pkt. 2 jest konieczne w przypadkach w nim określonych, w tym w szczególności:

w celu skorzystania z usług naszego Serwisu,

w celu odpowiedzi na Państwa pytania oraz umożliwienia kontaktu w razie zaistnienia takiej potrzeby w związku ze świadczonymi przez Serwis usługami za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, wiadomości sms, telefonicznie lub osobiście.Zgodnie z zasadą minimalizacji, przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 2 i 3 powyżej.

Dane przetwarzamy przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 2 i 3 powyżej. Dane mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku, gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na nas jako Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa, z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 7 lit. c) poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte) lub gdy usługa, którą wykonujemy, ma charakter ciągły.

Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych są Państwo, tj. osoby, których Dane dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa Danych jest:

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność przetwarzania Danych do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, lub

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie Danych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.

Państwa Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować niezbędne zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.

Serwis przechowuje i przetwarza Państwa Dane w celu wykonania Usługi serwisowej lub Usługi Self - service.

Osobie, której Dane są przetwarzane w związku z umową, przysługuje prawo do: 

bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych (art. 12 RODO),

dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskiwania ich kopii (art. 15 RODO),

sprostowania, uzupełnienia swoich danych osobowych (art. 16 RODO),

usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO),

ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

przenoszenia danych (art. 20 RODO),

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących ją danych osobowych (art. 21 RODO),

cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy RODO przewiduje możliwość przetwarzania danych mimo cofnięcia zgody, dane te mogą być dalej przetwarzane,

niepodlegania profilowaniu (art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4) RODO),

wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO, z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.

Administrator oświadcza, iż Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Dane pozyskane przez Administratora w związku z umową, nie będą̨ udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których:a)  jest to niezbędne z uwagi na realizację umowy;b)  wymagają tego przepisy prawa. 

Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania Danych przez Administratora należy kierować na e-mail: cmon.bikes@gmail.com lub w formie pisemnej na następujący adres:Łukasz Siwek Other Design, ul. Stanisławowska 47, 54-611 Wrocław.

Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich osób, z którymi pozostajemy w stosunkach prawnych i wobec których również jesteśmy Administratorem ich danych osobowych, w tym w szczególności do naszych Klientów, kontrahentów.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.